Nieuwsbrief Centrumplan Winsum

'Beste ondernemers en bewoners van het centrum van Winsum, 

De afgelopen maanden zijn er ontwikkelingen geweest rondom de centrumontwikkeling van Winsum. Wellicht voor u als omwonende of ondernemer niet altijd even zichtbaar, maar achter de schermen is er veel gebeurd. Graag informeren wij u over de huidige stand van zaken en willen wij u op deze wijze kennis laten maken met de stuurgroep Centrum Winsum.

Samenstelling Stuurgroep

Koos Stevens - Voorzitter
Kjeld Vosjan - Centrummanager
Henk Sok - Voorzitter. Ondernemersver. Winsum
Joop Veldhuis Bestuurslid Ondernemersver. Winsum
Dimitri Sennema- Ontwikkelaar Boogplein
Suzan Wierenga - Ontwikkelaar Boogplein
Rob Menkveld - Projectleider gemeente Winsum
Harmannus Blok- Wethouder
Bert Westerink - WethouderStand van zaken tot nu toe
Op 11 oktober 2016 heeft de gemeenteraad kennis kunnen nemen van de visie van ondernemers om invulling aan het centrum te geven volgens het zogenaamde haltermodel. Dat houdt in: een focus op twee sterke winkelconcentraties rondom het Boog-en dorpsplein en Obergum. Tussen beide halters wordt gewerkt aan een verbindende, aantrekkelijke en compacte winkelstraat.

Stuurgroep Centrum
De stuurgroep Centrum Winsum heeft als taak om deze visie verder uit te werken. Daarnaast zorgt de stuurgroep voor de sturing en leiding op de gestelde doelen en het tijdig informeren van alle belanghebbenden. Maar als belangrijkste doel heeft de stuurgroep natuurlijk: het op tijd en naar tevredenheid realiseren van het centrumplan.

Benoeming voorzitter
Koos Stevens is gevraagd de stuurgroep te leiden. Hij brengt jarenlange ervaring mee ten aanzien van realisatie van vele centrumplannen in de 3 noordelijke provincies en kan daarmee zowel de gemeente, de ontwikkelaars als de ondernemers met raad en daad terzijde staan.

Centrummanager
Kjeld Vosjan is aangesteld als Centrummanager. Hij is het eerste aanspreekpunt voor de ondernemers en eigenaren en stelt daarnaast regelingen en verordeningen m.b.t. de centrumontwikkelingen op. Deze helpen bij het verder invulling geven aan het centrumplan Ook brengt hij de eigenaren en huurders van panden bij elkaar en bemiddelt waar nodig.

"Mijn rol zal vooral de vertaling van het centrumplan vanuit de stuurgroep naar de ondernemers en eigenaren zijn. Een plan dat het centrum van Winsum weer toekomstbestendig maakt. En daar wil ik graag, als geboren Winsumer, een bijdrage aan
leveren en de ondernemers hierin zo goed mogelijk faciliteren", aldus Kjeld Vosjan - Centrummanager.

Boogplein
In het afgelopen jaar zijn er rondom het Boogplein belangrijke ontwikkelingen geweest. U heeft hier kennis van kunnen nemen via de nieuwsbrief Boogplein. Ook in het visiedocument is het Boogplein als onderdeel opgenomen. Projectontwikkelaars Dimitri Sennema en Suzan Wierenga leiden het traject voor een verdere invulling van het Boogplein. Het afgelopen jaar heeft er een brede oriëntatie plaatsgevonden. De gesprekken over de verdere invulling lopen nog steeds, maar al wel staat vast dat de invulling door middel van een gebouw met een deels economische- en woonfunctie overeind blijft. Wel is de grootte van het gebouw aangepast, waardoor het beter past bij de omgeving.

Zowel Dimitri Sennema en Suzan Wierenga hebben vanuit hun betrokkenheid bij het Boogplein zitting in de stuurgroep. Het Boogplein past tenslotte binnen
de brede visie op het centrum van Winsum.

"Het vertalen van de visie naar een uitvoerbaar en haalbaar plan. Dat is de uitdaging waar we nu voor staan. In de komende maanden gaan we hard aan het werk met het opstellen van het actieplan, met een verordening, met een stedenbouwkundig plan, en met een bestemmingsplan. Zodat wat we bedenken ook uitgevoerd kan worden", aldus Rob Menkveld - Projectleider gemeente Winsum.

De stuurgroep is met veel zorg en aandacht samengesteld. Zowel gemeente, ontwikkelaars en ondernemers zijn vertegenwoordigd. De stuurgroep ziet in deze samenstelling de weg vrij om gezamenlijk verder vorm te geven aan de ontwikkeling van het centrum van Winsum.

Opstellen plan van aanpak en actieplan
Eén van de eerste taken van de stuurgroep is het opstellen van een actieplan. Hierin staan de doelstellingen en de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van het centrum. De afgelopen maanden zijn de nodige kaders bepaald, waardoor de stuurgroep nu verder invulling kan geven aan de plannen.

Op 3 februari as. wordt het actieplan besproken in de stuurgroep en vervolgens voor besluitvorming voorgelegd aan het college van B&W.

De besluiten m.b.t. de ontwikkeling van het centrum kunt u vanaf medio februari vinden op de website van de gemeente Winsum.

Met vriendelijke groet,

Stuurgroep Centrumontwikkeling'

Voor vragen over de visie Centrumontwikkeling neemt u contact op met Rob Menkveld.(r.menkveld@winsum.nl)
Voor vragen m.b.t. het Centrummanagement neemt u contact op met Kjeld Vosjan ( kjeld@vosjan.nl)vrijdag 27 januari 2017