Ondernemersfonds en Stichting Promotie Winsum kunnen van start

Doel van het Ondernemersfonds en de Stichting Promotie Winsum i.o.:

Het ondernemersfonds wordt gevoed door de inkomsten uit de reclamebelasting.
Uit dit fonds kunnen promotionele activiteiten, evenementen en acties worden bekostigd. De netto opbrengsten uit de reclamebelasting worden geïnd door de gemeente en als bijdrage beschikbaar gesteld aan de Stichting Promotie Winsum. De gelden komen ten goede aan alle promotionele activiteiten in het belastinggebied.
Met de stichting is vastgelegd, dat jaarlijks een verantwoording aan de gemeente dient te worden afgelegd over de besteding van de middelen.
De gemeente zal een jaarlijkse storting in dit fonds doen van € 15.000,--.

De Stichting zal de grote animator zijn in het ontwikkelen van het promotiebeleid. Een eerste proeve wat mogelijk is als geld en menskracht worden gebundeld hebt u inmiddels meegemaakt in het evenement Winsum maritiem op 24 september j.l. Een groot deel van de voorbereiding en uitvoering van de activiteiten blijft echter gebeuren of gaat gedaan worden door de verenigingen en stichtingen die op dit moment al jaarlijkse evenementen organiseren (b.v. de Stichting Baistemaart).
Voor nieuwe evenementen worden uit deze verenigingen en stichtingen of uit het midden van de ondernemers werkgroepen gevormd die een evenement op zich nemen. Zij worden daarbij uiteraard ondersteund door en vanuit de Stichting Promotie Winsum.

De Stichting zal derhalve alle huidige promotie activiteiten vanuit bestaande verenigingen en stichtingen bundelen en coördineren en daarin samenhang aanbrengen, maar nadrukkelijk niet zelf op zich nemen. Tijdens een overleg met al deze stichtingen en verenigingen op 1 november j.l. hebben wij vastgesteld, dat zij allen de doelstellingen voluit onderschrijven en de stichting ondersteunen.

Ook de OVW is positief over de doelstellingen van Stichting Promotie Winsum!

Wij vinden het als ondernemersvereniging belangrijk dat de ondernemers in onze regio met elkaar samenwerken en ook samen de schouders onder de promotie van Winsum willen zetten.

donderdag 23 juli 2015